General Conditions

(1) Definities

In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder BSR Agency BV alle activiteiten op deze website, hierna te noemen “BSR Agency” en Partij: bedrijf en / of organisatie die foto’s gebruikt van BSR Agency BV;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen BSR Agency BV en Partij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en / of ter uitvoering van die overeenkomst. Hierna te noemen “Partij”.

(2) Toepasselijkheid en vernietigbaarheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen BSR Agency BV en een Partij. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Partij wordt door BSR Agency BV uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Partij en BSR Agency BV uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Bepalingen uit deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover zij in strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht.

(3) Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en / of de Voorwaarden en / of enige daarmee samenhangende overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging en / of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst en / of Voorwaarden en / of samenhangende overeenkomst. BSR Agency BV behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen op een termijn van drie maanden door schriftelijke mededeling aan Partij, met dien verstande dat Partij in dat geval het recht heeft de Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden.

(4) Prijzen, BTW, betaling en verrekening

De tussen Partij en BSR Agency BV overeengekomen prij(s)(zen) zijn vast en uitgedrukt in Euro's en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien geen afspraken zijn gemaakt geld(t)(en) de standaard prij(s)(zen).Voor BSR Agency BV geldt een betalingstermijn van minimaal 14 en maximaal 30 dagen na ontvangst van de factuur door de Partij, tenzij tussen Partij(en) uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wanneer Partij verzuimt om na een herinnering en een extra periode van minimaal 4 dagen en maximaal 10 dagen BSR Agency BV te betalen, dan mag BSR Agency BV over de periode een wettelijke rente en 10% administratiekosten in rekening brengen. Toegang tot de database is gratis. Download(s) van (de)(een) foto(s) word(t)(en) gezien als aankoop, tenzij andere afspraken schriftelijk zijn overeengekomen met de Partij. De ene partij is gerechtigd om iedere vordering die de wederpartij jegens haar heeft  te verrekenen met enige vordering (ongeacht uit welken hoofde en al dan niet opeisbaar) welke deze partij mocht hebben jegens de wederpartij. Onverminderd haar verdere rechten, is BSR Agency BV gerechtigd aan Partij in rekening te brengen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, door BSR Agency BV in redelijkheid gemaakt of te maken ter incasso van enig verschuldigd bedrag dan wel ter verkrijging van nakoming van enige verplichting van Partij.

(5) Licentie, Fair Use Policy en vrijwaring

BSR Agency BV verleent aan Partij een niet-exclusieve toegang. De aan Partij ter beschikking gestelde foto(s) blij(ft)(ven) ten alle tijden eigendom van BSR Agency BV, inclusief maar niet beperkt tot rechten met betrekking tot auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, portretrecht, privacy en know-how, tenzij anders (mondeling en/of schriftelijk) is afgesproken. Voor de duidelijkheid wordt hier vermeld dat de intellectuele eigendomsrechten op de foto(s) blijven berusten bij BSR Agency BV, tenzij tussen Partij en BSR Agency BV uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. Partij heeft geen bevoegdheid de foto(s) in een archief, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, op te slaan. Het is niet toegestaan door de Partij om foto(s) aan derden, al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking te stellen en aan derden toegang te verlenen om de foto(s) aan (eind)gebruikers te distribueren. De “fair use policy” voor contracten met onbeperkt gebruik is vastgesteld op maximaal 300 foto’s per maand. Bij meer gebruik zal flexibel worden omgegaan echter bij gebruik van meer dan 500 foto’s per maand zal er een waarschuwing volgen. Na de tweede waarschuwing wordt het account (tijdelijk) stilgelegd. Bij elke publicatie moet de naam van de fotograaf vermeld worden. De foto(s) mag/mogen niet veranderd worden, en moeten “as is” gepubliceerd worden, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst met BSR Agency BV. Partij zal zich inspannen om te voorkomen dat derden inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van BSR Agency BV met betrekking tot de foto(s). BSR Agency BV verplicht zich tot het, op zijn kosten, treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij Partij als gevolg van aanspraken van derden met betrekking tot schending van (intellectuele eigendoms)rechten en tot beperking van door Partij te maken extra kosten en/of te lijden schade. BSR Agency BV verleent Partij het recht om zelfstandig op te treden in geval van inbreuk op de foto(s), inclusief het recht om een verbod en vergoeding van schade in te stellen. Dit artikel laat onverlet het recht van BSR Agency BV om zelfstandig op te treden tegen inbreuken op zijn intellectuele eigendomsrechten. Partij zal steeds voorafgaand aan het nemen van enige rechtsmaatregel overleg met BSR Agency BV voeren. BSR Agency BV vrijwaart Partij voor aanspraken van derden, waaronder aanspraken van collectieve incasso-organisaties, in verband met het gebruik van de foto(s) door Partij of door BSR Agency BV gelicentieerde (eind)gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot: schending van enig (intellectueel eigendoms)recht door het gebruik van de foto(s), inclusief maar niet beperkt tot rechten met betrekking tot auteursrecht,  merkenrecht, databankenrecht, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, portretrecht, privacy en knowhow; en het niet, niet-tijdig of niet-volledig leveren van foto(s), de (on)juistheid of (on)volledigheid van de inhoud van de foto(s) en alle daarmee samenhangende factoren; en BSR Agency BV zal tevens de in verband daarmee geleden en te lijden schade van Partij, alsmede de in verband daarmee in redelijkheid door Partij gemaakte en te maken kosten, vergoeden.

(6) Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende elkaars ondernemingen welke zij in verband met de Overeenkomst, deze Voorwaarden of eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten mochten verkrijgen en waarvan zij de vertrouwelijkheid kennen of daarvan redelijkerwijze op de hoogte moeten zijn.

(7) Aansprakelijkheid

BSR Agency BV en Partij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade van henzelf of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade en gederfde winst, behoudens de vrijwaring opgenomen in artikel 5. De aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie en / of medewerkers van respectievelijk Partij of BSR Agency BV, dan wel voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productenaansprakelijkheidsrecht  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de ene partij de schade binnen 1 week (7 dagen) nadat de schade is geconstateerd of redelijkerwijze had kunnen worden geconstateerd middels aangetekend schrijven aan de wederpartij meldt. Indien en voor zover op de beperking en / of uitsluiting van aansprakelijkheid van dit artikel door een partij geen beroep kan worden gedaan, is de aansprakelijkheid van deze partij ten allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: 1) het bedrag dat Partij verschuldigd is aan BSR Agency BV op basis van de in de zes (6) maanden voorafgaande aan de schade toebrengende gebeurtenis aan Partij ter beschikking gestelde foto(s), 2) het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijk gestelde partij ter zake uitkeert. De in dit lid opgenomen beperking van aansprakelijkheid heeft geen betrekking op de in artikel 5 opgenomen vrijwaring. 3)

(8) Ontbinding

Zowel BSR Agency BV als Partij is bevoegd de Overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij indien: 1) de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling wordt verleend; 2) de wederpartij faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard; 3) de wederpartij wordt ontbonden en – indien van toepassing – haar rechtsopvolger niet bereid is schriftelijk te verklaren alle rechten en verplichtingen van de ontbonden rechtspersoon zonder voorbehoud over te nemen; 4) het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd, geliquideerd of een substantieel deel van de zeggenschap bij de wederpartij in andere handen komt; 5) de wederpartij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden te voldoen; 6) de wederpartij gedurende een periode van meer dan 30 (dertig) dagen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen niet kan nakomen c.q. tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden of zodra vaststaat dat deze situatie langer dan 30 (dertig) dagen zal duren. Onverminderd het vorige lid zijn Partij en BSR Agency BV bevoegd de Overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij indien de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Rechten en verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten voort te duren, blijven na beëindiging daarvan bestaan.

(9) Diversen

BSR Agency BV is volledig verantwoordelijk voor de eventuele inbreng van derden bij de uitvoering van de uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, als betrof het zijn eigen prestatie. BSR Agency BV vrijwaart Partij tegen eventuele aanspraken van bij de uitvoering van de in de vorige zin bedoelde verplichtingen betrokken derden. Tussen Partijen overeengekomen termijnen voor de ter beschikkingstelling van foto(s) zijn voor Partij van essentieel belang. BSR Agency BV is in verzuim door enkele overschrijding van met Partij overeengekomen tijdstippen waarop prestaties moeten worden verricht, tenzij de overschrijding veroorzaakt wordt door factoren die niet voor rekening van BSR Agency BV komen en behoren te komen (waaronder externe problemen zoals storingen aan internet verbindingen bij BSR Agency BV). Opzegtermijn voor stopzetting van een overeenkomst (mondeling of schriftelijk) is 3 maanden (90 dagen). Dit is alleen mogelijk via een aangetekende brief. Diensten aan Partij wordt door BSR Agency BV stilzwijgend verlengd aan het einde van de overeenkomst, tenzij er 3 maanden (90 dagen) van te voren via aangetekende brief is opgezegd. Overeenkomsten en/of samenwerking die langer dan 6 maanden (180 dagen) duurt wordt na 31-12 van elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd (365 dagen) tenzij anders vermeld in overeenkomst. Een Partij kan elke verlenging beëindigen door 70% van de vergoeding te voldoen (exclusief de Omzetbelasting). Alle foto’s en content dient na het stopzetten van de overeenkomst direct verwijderd te worden voor derden (bijv. websites, intranet, mobiele portals, etc, etc) en binnen 14 dagen van alle servers of computers van de Partij(en) en aangesloten partners en/of klanten verwijderd te zijn. Foto’s en content blijft altijd eigendom van BSR Agency BV tenzij andere afspraken worden gemaakt met Partij. Stilzwijgende verlenging geldt niet als daar in het contract afspraken over zijn gemaakt.

(12) Publicatie(s) in nieuwe- en / of traditionele media en/of schadevergoeding bij geen toestemming publicatie

BSR Agency BV geeft Partij toestemming foto(s) alleen te gebruiken voor redactionele uitingen. Partij heeft geen toestemming foto(s) te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van BSR Agency BV. Alle foto(s) wordt/worden voorzien van credits van fotograaf en BSR Agency BV, tenzij anders is overeengekomen. Het is ten strengste verboden foto(s) te gebruiken voor promotie, alle soorten merchandise (te weten: T-shirts, posters, kalenders, fotoboeken e.d.), logo’s in welke vorm dan ook, screensavers, backgrounds, wallpapers en designs / ontwerpen voor nieuwe- en / of traditionele media, tenzij anders is overeengekomen.  Partij mag foto(s) niet herpubliceren, doorverkopen, co-branden, publicatie achter betaalde diensten (0900/0909-nummers, MMS, SMS, Switchpoint, e.d.), opslaan (na 2 weken dienen alle foto’s van een website te zijn verwijderd en niet meer toegankelijk te zijn voor derden), invoeren in databases (m.u.v. algemene redactionele publicatie en/of content management systemen), publicatie in persberichten, publicatie in portfolio’s, publicatie voor (foto)boeken, (reclame)folders en / of gebruik op Cd-rom’s zonder schriftelijke toestemming van BSR Agency BV, tenzij anders in de Overeenkomst vermeld staat. Voor publicaties zonder toestemming hanteren wij strenge schadevergoedingen. Van elke foto die zonder toestemming wordt gepubliceerd: € 500 voor plaatsing, € 500 voor geen bronvermelding en € 500 voor geen toestemming zoals beschreven bij onze brancheorganisaties NVJ/BFN. Tenslotte een schadevergoeding 10-voud van het totale bedrag van de gepubliceerde foto’s bij elke overtreding ter compensatie voor BSR Agency BV en zijn/haar fotografen en hun werk met een maximale hoogte van 1 miljoen euro (€ 1.000.000) per overtreding. BSR Agency BV heeft ten alle tijden het recht om een Partij een publicatieverbod op te leggen, foto(s) te laten verwijderen van een website of uit de opmaak van een krant, tijdschrift, magazine of boek en / of foto(s) voor publicatie te laten aanpassen.

(13) Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op de Overeenkomst, deze Voorwaarden en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Partij zal pogen een eventueel geschil tussen hen te beslechten door hierover te goeder trouw te overleggen en te onderhandelen. Dit overleg en deze onderhandelingen zullen zo spoedig mogelijk plaatshebben tussen vertegenwoordigers van Partij en BSR Agency BV na ontvangst van een aangetekend schriftelijk verzoek voor dit overleg.  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden zijn op alle foto’s en werkzaamheden van BSR Agency BV van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, NVJ en BFN.